Τα δομικά στοιχεία του Ωροσκοπίου: οι Οίκοι

Τo Ωροσκόπιο (ο όρος προέρχεται από την ελληνική λέξη «Ωροσκόπος» που σημαίνει «δείκτης της ώρας», αρχικά αναφερόμενος αυστηρά στον ωροσκόπο) είναι η προβολή στην ουράνια εκλειπτική της χωρικής έκτασης του τόπου μιας γέννησης ή ενός άλλου γεγονότος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Εκλειπτική (ουράνια) ονομάζουμε τη νοητή τροχιά, επί της οποίας κινείται ο Ηλιος και οφείλει την ονομασία της στις εκλείψεις που συμβαίνουν εκεί. Με τη σειρά του ο Ήλιος (στο γεωκεντρικό σύστημα της αστρολογίας) στη διάρκεια ενός έτους φαίνεται να εκτελεί μια πλήρη περιφορά μέσα από τους αστερισμούς. Αυτή η αμετάβλητη νοητή ζώνη καλείταιΖωδιακός Κύκλος, ένας ιδεατός κύκλος και περιβάλλει τη Γη στο επίπεδο της εκλειπτικής με αφετηριακό σημείο την 0º μοίρα του Κριού (εαρινή ισημερία). Το συγκεκριμένο σημείο συνιστά το σημείο τομής του κύκλου της εκλειπτικής (δηλ. της τροχιάς του Ήλιου) με τον κύκλο του Ισημερινού και διαιρείται σε 12 ίσα τμήματα, τα ζώδια, με 30 μοίρες έκταση το καθένα. Στην Δυτική Αστρολογία, ο «Ζωδιακός» αναφέρεται πάντα στην εκλειπτική ή το μονοπάτι του Ηλιου και όχι τη ζώνη των αστερισμών ή φυσικό Ζωδιακό (πλάτους 47º νότια και βόρεια της εκλειπτικής) που δεν πρέπει να συγχέεται με τα ζώδια. Με τους αστερισμούς ασχολούνται οι Ινδοί και οι Ανατολικοί. Άλλωστε και ο Πτολεμαίος στην Τετράβιβλο δίνει ως αρχή του ζωδιακού κύκλου τον Κριό και την εαρινή ισημερία, προβλέποντας ίσως την κατηγορία κατά της Αστρολογίας, ότι τα ζώδια έχουν αλλάξει θέσεις, λόγω της «μετάπτωσης των ισημεριών».

Ο Ορίζοντας είναι ο νοητός κύκλος που διασχίζει το κέντρο της Γης, παράλληλα με τον ορατό ορίζοντα από κάθε συγκεκριμένο σημείο της γήινης επιφάνειας. Το ανατολικό σημείο τομής της εκλειπτικής με τον Ορίζοντα καλείταιΩροσκόπος (Ascendant, Asc, AC) ή ανατέλλον σημείο, ενώ το αντίθετο δυτικό σημείο καλείται Δύον (Descendant, Desc, DC).

Το Ζενίθ είναι το σημείο του ουρανού που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας, μέσω του οποίου διέρχεται ο πρώτος κατακόρυφος κύκλος (μεγάλος κύκλος που διέρχεται από τα σημεία ζενίθ και ναδίρ οποιουδήποτε τόπου, καθώς και από το σημείο ανατολής και δύσης) και οι μεσημβρινοί κύκλοι (αστρονομικά, ο μεγάλος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που διέρχεται μέσω του ζενίθ και των πόλων και αντιστοιχεί στο γεωγραφικό μήκος).

Κάθε τόπος έχει το δικό του ζενίθ και κάθε πλανήτης που βρίσκεται εγγύτερα στο σημείο αυτό έχει ισχυρότερη επίδραση. Η συνήθης ταύτιση του ζενίθ με την ακμή του 10ου οίκου είναι αυθαίρετη, γιατί, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, πρόκειται (η ακμή) για το σημείο της εκλειπτικής μέσω του οποίου διέρχεται ο μεσημβρινός κύκλος και κανένας πλανήτης δεν μπορεί να βρίσκεται στο ζενίθ, με εξαίρεση τα γεωγραφικά πλάτη μικρότερα των 25º περίπου.

Ναδίρ ονομάζεται το ακριβώς αντίθετο σημείο του Ζενίθ, στο κάτω μέρος του ωροσκοπίου.
Το Μεσουράνημα ή MC αφορά την ακμή και τον ίδιο τον 10ο οίκο. Πρόκειται, τυπικά, για ένα διάστημα έκτασης 30º περίπου που τέμνεται από τον μεσημβρινό. Το ακριβώς αντίθετο σημείο καλείται Κατώτερος Μεσημβρινός, ΙC ή Βυθός του Ουρανού.

Γενικά στοιχεία για τους οίκους

1. Τα τεταρτημόρια ή τέταρτα

Το Ωροσκόπιο χωρίζεται σε 4 τεταρτημόρια που συνδέουν τα τέσσερα θεμελιώδη σημεία (cardinal points), δηλαδή την ανατολή, τον βορρά, τη δύση και το νότο ή τις γωνίες (AC, IC, DC και ΜC) με τον τόπο και τον χρόνο που εξετάζονται. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στις ακμές του 1ου, 4ου, 7ου και 10ου οίκου.

Το 1ο τεταρτημόριο (οίκοι 1,2,3) εκτείνεται από τον Ωροσκόπο (AC) στην ανατολή (αριστερά) προς το IC (κάτω), το 2οτεταρτημόριο (οίκοι 4,5,6) από το IC μέχρι το DC στη δύση (δεξιά), το 3ο τεταρτημόριο (οίκοι 7,8,9) δυτικά από το DC μέχρι το MC (κορυφή) και το 4ο τεταρτημόριο ανατολικά (οίκοι 10,11,12) από το MC μέχρι το AC, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο.

Στον κύκλο των 12 οίκων:

 • Tα 2 ανατολικά τεταρτημόρια αντιστοιχούν στις ακμές του 1ο έως τον 10ο (1,12,11) οίκο και του 7ου έως τον 4ο οίκο (7,6,5).
 • Τα 2 δυτικά τεταρτημόρια αντιστοιχούν στις ακμές του 4ου έως τον 1ο οίκο (4,3,2) και του 10ου έως τον 7ο οίκο (10,9,8).

Η τριχοτόμηση του κάθε τεταρτημορίου από τον Mεσημβρινό και τον Oρίζοντα τα διαιρεί (δηλ. την ουράνια σφαίρα) σε 3 τμήματα (12 συνολικά) τους οίκους που έχουν διαδοχικά τις ακόλουθες ποιότητες:

 • τον πρώτο ή γωνιακό οίκο, παρορμητικής ποιότητας,
 • τον δεύτερο ή διάδοχο οίκο, σταθερής ποιότητας,
 • τον τρίτο ή κατιόντα οίκο μεταβλητής ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό, προκύπτουν οι γωνίες (θεμελιώδη σημεία) και οι οίκοι που συμπίπτουν με τα ζώδια και τις μοίρες του τροπικού ζωδιακού κύκλου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη διάρκεια της ίδιας μέρας για τον ίδιο τόπο, επειδή διέρχονται και από τις 360 μοίρες του ζωδιακού κύκλου κατά την 24ωρη περιφορά της Γης.

Για να γίνει περισσότερο σαφές το παραπάνω, επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν τα 4 Σημεία του Ορίζοντα (cardinal points) στον κύκλο που σχηματίζει η γη κατά την αξονική της περιστροφή:

 • Το σημείο που ανατέλλει ο Ήλιος (η νοητή γραμμή στο επίπεδο του ορίζοντα, δηλαδή η ακμή του 1ου οίκου ή Ωροσκόπος),
 • Το σημείο που φθάνει στο μεσουράνημα κατά το μεσημέρι (Ζενίθ ή Μεσουράνημα ή ακμή του 10ου οίκου) η ισχυρότερη γωνία, εξ ου και ο 10ος είναι ο Οίκος των τιμών,
 • Το σημείο του δειλινού( η ακμή του 7ου , η 3η μεγάλη γωνία ή Δύση),
 • Το σημείο ναδίρ ή κατώτερο μεσημβρινό τα μεσάνυκτα ή 12 μ.μ. (η ακμή του 4ου οίκου, ο Βυθός του Ουρανούτων αστρολόγων).

Αντίστοιχα, σχηματίζονται οι 4 Γωνιακοί Οίκοι, δηλ. ο 1ος , 10ος, 7ος, 4ος που διαθέτουν την μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ. Ακολουθούν οι 4 Διάδοχοι Οίκοι, δηλ. ο 11ος, 8ος, 5ος 2ος, μικρότερης ενέργειας αλλά αρκετής ισχύος. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με τους 4 Κατιόντες Οίκους, τους πιο αδύναμους όλων, δηλ. τον 12ο, 9ο, 6ο και 3ο.

Οι διαιρέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και οι διάφορες ταξινομήσεις των 12 οίκων που ακολουθούν, δεν είναι τυχαίες, αλλά έχουν τη δική τους σπουδαιότητα και δυναμική επιρροή. Οι Οίκοι αντιπροσωπεύουν τις κληρονομικές τάσεις ενός ατόμου και ό,τι ονομάζουμε πεπρωμένο στην παρούσα ζωή μας.

Το σχεδιάγραμμα του Ωροσκοπίου, λοιπόν, μάς δείχνει τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων σε σχέση με τον τροπικό ζωδιακό κύκλο και τις γωνίες του ωροσκοπίου.

2. Οι οίκοι και τα ημισφαίρια

Ανατολικό και Δυτικό Ημισφαίριο

Ο Ζωδιακός κύκλος χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια, το Ανατολικό και το αντίθετο Δυτικό. Το Ανατολικό είναι το αριστερό τμήμα του ημισφαιρίου που ανατέλλει (ανέρχεται) και περιέχει τους οίκους 3,2,1,12,11,10, ενώ το Δυτικό αντιστοιχεί στο δεξιό ημισφαίριο που εκτείνεται από το Μεσουράνημα έως το σημείο της Δύσης και περιέχει τους οίκους 9,8,7,6,5,4.

Στον Κύκλο των 12 Κοσμικών Οίκων:

 • Οι Δυτικοί Οίκοι (occidental) (4), (5), (6), (7), (8) και (9) βρίσκονται στο δεξί ήμισυ του Ωροσκοπίου και σχετίζονται με την επίγνωση και την αναγνώριση των άλλων και των αναγκών τους, την εξέταση της επιθυμίας μας και τις συνέπειές της επί των άλλων, την μοιρασιά, τη δημιουργία σχέσεων που διαμορφώνονται από το κοινωνικό περιβάλλον μας, την κατεύθυνση της ζωής μας που διαμορφώνεται από τους άλλους και σε μερικές περιπτώσεις την χρησιμοποίηση των άλλων για το προσωπικό μας όφελος. Σε αυτούς τους οίκους, οι κακοποιοί πλανήτες (δηλ. κυρίως ο Αρης και ο Κρόνος) λέγεται ότι αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική και ότι οι ευεργέτες πλανήτες (δηλ. κυρίως η Αφροδίτη και ο Δίας) εξασθενούν, ειδικά όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην ατομική υγεία.
 • Οι Ανατολικοί Οίκοι (oriental) (10), (11), (12), (1), (2) και (3) βρίσκονται στο αριστερό ήμισυ του Ωροσκοπίου και σχετίζονται με την ατομική μας έκφραση και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ατομική μας θέληση, είτε συνδέεται με τον εαυτό μας και το άμεσο περιβάλλον μας (στις περιπτώσεις του 1ου, 2ου, και 3ου οίκου) είτε με πιο απρόσωπα ή αφηρημένα ζητήματα (όπως στις περιπτώσεις του 10ου, 11ου και 12ου οίκου). Οι τρεις οίκοι που βρίσκονται πάνω από τον Ορίζοντα, δηλ. ο 10ος, 11ος και 12ος θεωρούνται ότι ενδυναμώνουν τους πλανήτες που κατοικούν στις θέσεις αυτές.
 • Ο Ωροσκόπος είναι το σημείο του Ζωδιακού που αντιστοιχεί στην ακμή του 1ου Οίκου και το ζώδιο που το κατέχει ονομάζεται ανατέλλον ή ανερχόμενο ζώδιο. Ο Ωροσκόπος σχετίζεται συνεπώς άμεσα με τον ατομικό χαρακτήρα και τις δράσεις του χαρακτηρίζοντας επίσης την εμφάνιση και την τύχη του ατόμου. Το ακριβώς αντίθετο του Ωροσκόπου, σημείο του Ζωδιακού, κατέχει τη Δύση (Δύον σημείο) και σχετίζεται με τα πρόσωπα και τα πράγματα του εξωτερικού κόσμου που επηρεάζουν το άτομο.
 • Ο Κεντρικός Μεσημβρινός, όπως είναι φυσικό, κατέχοντας την κορυφή του ωροσκοπίου, συνδυάζει και τα δύο.
 • Οι πλανήτες που βρίσκονται στο ανατολικό ήμισυ του ωροσκοπίου και όσοι είναι εγγύτερα του Ωροσκόπου έχουν την τάση να δημιουργούν ένα καινούργιο κάρμα και αντιπροσωπεύουν το πεπρωμένο, ως φυσικό αποτέλεσμα του ατομικού χαρακτήρα, πράγμα αναπόφευκτο εάν ο χαρακτήρας είναι δυνατόν να ελεγχθεί.
 • Ο πλανήτες του δυτικού ημίσεως αντιπροσωπεύουν περισσότερο την εκπλήρωση ή επιτέλεση ενός πεπρωμένου που δημιουργήθηκε κατά το παρελθόν, την επανάδραση του περιβάλλοντος στο άτομο, αλλά με τη διαφορά ότι οι πλανήτες που βρίσκονται στον Ωροσκόπο ελάχιστα μπορούν να τροποποιήσουν την επανάδραση αυτή.

3. Οι οίκοι και ο ορίζοντας

Στον Κύκλο των 12 Κοσμικών Οίκων:

Οι Οίκοι κάτω από τον Ορίζοντα, (1), (2),(3), (4), (5), και (6) είναι οι Προσωπικοί Οίκοι και ενίοτε αναφέρονται ως Βόρειοι Οίκοι. Είναι οι περιοχές του ενδόμυχου στοχασμού και της υποκειμενικότητας, χωρίς την κοινωνική διαμεσολάβηση και περιγράφουν την αφομοίωση της προσωπικότητάς μας, την αναζήτηση της εσωτερικής μας ασφάλειας, αλλά και αυτής από το κοντινό περιβάλλον μας, σε σχέση με τον εξωτερικό κόσμο. Αναφέρονται κυρίως στον αντίκτυπό τους στην προσωπικότητά μας, στην διερεύνηση μέσω της αυτοανάλυσης, στα ζητήματα, που έχουν σημασία για την προσωπικότητά μας, την εξέλιξη των ατομικών μας ταλέντων που ωστόσο προαπαιτούν ένα βαθμό εμπειρίας πριν μπορέσουμε να τα εξωτερικεύσουμε επιτυχώς ή που εφαρμόζονται σε πιο απρόσωπα ενδιαφέροντα και τέλος, στην συχνότητα της αποστασιοποίησης και της απόσυρσής μας από τον εξωτερικό κόσμο.

Οι Βόρειοι οίκοι αντιστοιχούν στα 6 πρώτα ζώδια, δηλ. τον Κριό, Ταύρο, Διδύμους, Καρκίνο, Λέοντα και Παρθένο. Ονομάζονται και «προστακτικά ζώδια» γιατί λέγεται πως οι πλανήτες σε αυτά τα ζώδια «προστάζουν και οι πλανήτες των αντίθετων ζωδίων ότι «υπακούουν».

Οι Οίκοι πάνω από τον Ορίζοντα, (7), (8), (9), (10), (11) και (12), μερικές φορές αποκαλούνται και Νότιοι Οίκοι και αφορούν τους Απρόσωπους ή Κοινωνικούς Οίκους. Σχετίζονται με την ενεργή ανάμιξή μας στον έξω κόσμο, τα κοινωνικά ζητήματα και την κοινωνία και την ικανότητα να σχετιζόμαστε μαζί τους με τρόπο αντικειμενικό παρά υποκειμενικό, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές τους. Επίσης συνδέονται με την εδραίωση της δημόσιας ταυτότητάς μας, την συχνή δυσανεξία μας για ενδοσκόπηση και αυτοβελτίωση και την σύνδεση της προσωπικής μας εικόνας με τα επιτεύγματά μας, στη δημόσια σφαίρα, την κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή .

Οι Νότιοι Οίκοι αντιστοιχούν στα ζώδια του Ζυγού, Σκορπιού, Τοξότη, Αιγόκερω, Υδροχόου και Ιχθύων, γνωστά και ως «υπάκουα ζώδια» (βλ.παρ. βόρειοι οίκοι).

4. Οι ομάδες των οίκων και οι ποιότητές τους

1η ομάδα

Οι Ατομικοί οίκοι σχηματίζουν το Τρίγωνο της Φωτιάς και αντιπροσωπεύουν το σώμα (1), την ψυχή (5) και τη νόηση (9).

Οι Εγκόσμιοι ή Οίκοι της Ύλης αναφέρονται στην εγκόσμια κατάσταση του ατόμου (δηλ. τα υλικά πράγματα) και σχηματίζουν το Τρίγωνο του Πλούτου και των Αποκτημάτων, που αντιπροσωπεύει τα αποκτήματα και την περιουσία (2) τις ανέσεις (6) και τους τίτλους και την κοινωνική θέση (10).

Οι Συγγενείς ή Οίκοι των Σχέσεων αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις και σχηματίζουν το Τρίγωνο των Σχέσεων, αντιπροσωπεύουν δε τους δεσμούς της εξ αίματος συγγένειας (3), τους συζυγικούς και νόμιμους δεσμούς (7), και τους δεσμούς φιλίας (11)

Οι Ψυχικοί Οίκοι αναφέρονται στο τέλος των πραγμάτων ή καταστάσεων της προσωπικής μας ζωής και σχηματίζουν το Τρίγωνο του Ψυχισμού, αντιπροσωπεύοντας κατ’ αυτή την έννοια το προσωπικό μας περιβάλλον σε διάφορες εποχής της ζωής μας (4), την επιρροή των άλλων σ’ αυτό το περιβάλλον (ειδικότερα μέσω του θανάτου ή της κληρονομιάς) (8) και τον περιορισμό και άλλες αντιστάσεις ή αντιδράσεις (12).

2η ομάδα

Οι Γωνιακοί Οίκοι (1), (4), (7) και (10) γνωστοί από την αρχαιότητα ως Θεμελιώδεις Οίκοι, ή Ζωτικοί θεωρούνται οι ισχυρότερες θέσεις για κάθε πλανήτη. Το Δύον σημείο (Descendant) ήταν γνωστό και ως Δύση, καθώς επίσης και το σημείο Immum Coeli ως υπόγειο θεμελιώδες σημείο.

Οι Διάδοχοι οίκοι (2), (5), (8) και (11) γνωστοί επίσης από την αρχαιότητα ως υστερο-ανατέλλοντες, θεωρούνται σχεδόν της ίδιας δυναμικής με τη διαφορά ότι τραβούν λιγότερη προσοχή από το κοινό και ως εκ τούτου είναι συνολικά πιο ουδέτεροι ποιοτικά.

Οι Κατιόντες Οίκοι, (3), (6), (9) και (12), γνωστοί από την αρχαιότητα ως «εξασθενημένοι», θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν ποιοτικά το «αδύναμο περιβάλλον» και συνεπώς δεν είναι εφικτό για τους πλανήτες που κατοικούν εντός αυτών να αναπτύξουν τη δυναμική και ως εκ τούτου πρόκειται για οικοθεσία μεγάλης αδυναμίας.

Πίνακες ταξινόμησης των οίκων

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα 4 τεταρτημόρια του ωροσκοπίου σε σχέση με τις γωνίες απ’ όπoυ ξεκινάνε, τους οίκους της κάθε ιδιότητας που περιέχουν και εάν είναι επάνω ή κάτω από τον Ορίζοντα και στο Ανατολικό ή Δυτικό ημισφαίριο (από το οπτικό σημείο της γήϊνης επιφάνειας).


Πίνακας 1

Μια δεύτερη μορφή ταξινόμησης της παραδοσιακής αστρολογίας είναι βάσει του στοιχείου τους ,όπως τα ζώδια, με τη διαφορά ότι εδώ οι ομάδες των οίκων έχουν διαφορετικές ονομασίες, όπως φαίνεται στον 2ο πίνακα.

 • Oι οίκοι της Φωτιάς ονομάζονται Ατομικοί ή Οίκοι της Ζωής.
 • Οι οίκοι της Γης ονομάζονται Εγκόσμιοι ή Οίκοι της Ύλης και των Αποκτημάτων.
 • Οι οίκοι του Αέρα ονομάζονται Συγγενείς ή Οίκοι των Σχέσεων.
 • Οι οίκοι του Νερού ονομάζονται Ψυχικοί Οίκοι.

 


Πίνακας 2

Η 3η ταξινόμηση των οίκων, η αστρονομική, που δεν πρέπει να συγχέεται με τους οίκους του Δυτικού και Ανατολικού Ημισφαιρίου, του Πίνακα 1, είναι οι Δύοντες Οίκοι, δηλαδή όσοι βρίσκονται στα δύο τεταρτημόρια που εκτείνονται με φορά αντίθετη από του ρολογιού (από αριστερά προς δεξιά ) από τον ορίζοντα προς τον μεσημβρινό και οι Ανατέλλοντες, δηλ. όσοι βρίσκονται στα δύο τεταρτημόρια που εκτείνονται αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού, από τον μεσημβρινό προς τον ορίζοντα. Η διαφοροποιημένη (ως προς τα 2 ημισφαίρια) θέση τους καθορίζεται σε σχέση με τον Ήλιο που λέγεται πως είναι ανατολικός στους Οίκους 4,5,6,10,11,12 και δυτικός στους αντίθετους. Τούτο συμβαίνει επειδή όταν ο Ηλιος φτάσει στην ακμή του 7ου Οίκου, γίνεται ορατός πλέον στο αντίθετο ημισφαίριο του οίκου και όταν πάλι περνάει την ακμή του 4ου οίκου μεσουρανεί εκεί και δύει προοδευτικά ή πέφτει. Το ίδιο ισχύει και για τη Σελήνη.


Πίνακας 3

Λοιπές δυναμικές θέσεις των οίκων

Οι Οίκοι επίσης θεωρούνται αδύναμοι ή δυνατοί όταν σχετίζονται με την απόστασή τους από τον άξονα Ωροσκόπου/Δύοντος σημείου (στον γενέθλιο ορίζοντα), σύμφωνα με την φυσική όψη που σχηματίζεται ανάμεσα στις ακμές τους και τον άξονα αυτό. Ετσι, οι οίκοι των οποίων οι ακμές βρίσκονται σε φυσικό τρίγωνο (5), (9) ή εξάγωνο (3), (11), με τον Ωροσκόπο θεωρούνται ως ευνοϊκότερες θέσεις από εκείνους οι ακμές των οποίων βρίσκονται σε φυσικό τετράγωνο (4), (10) με τον Ωροσκόπο και το Δύον σημείο.

Οι Οίκοι των οποίων οι κυβερνήτες (ζωδιακοί κυβερνήτες των ακμών) είναι τοποθετημένοι σε έναν οίκο, η ακμή του οποίου βρίσκεται σε θέση τριγώνου/εξαγώνου με τον ορίζοντα, επαυξάνουν την δύναμή τους στον ατομικό χάρτη.

Εμπεριεχόμενοι Οίκοι και Ζώδια

Όταν ένας Οίκος περιέχει δύο ή και περισσότερες ακμές λέμε ότι εμπεριέχει κάποιο ζώδιο. Αντίστοιχα, ένα ζώδιο που περιέχει δύο ή και περισσότερες ακμές οίκων λέμε ότι εμπεριέχει έναν οίκο.

Σε πολλούς χάρτες που χρησιμοποιείται ως σύστημα οικοθεσίας, το τεταρτημόριο, ιδιαίτερα σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη του Βορείου Ημισφαιρίου, συναντάμε ένα αντίθετο ζεύγος εμπεριεχόμενων οίκων και ένα αντίθετο ζεύγος εμπεριεχόμενων ζωδίων.

Όταν ένα ζώδιο εμπεριέχεται σε έναν οίκο, οι ποιότητες του ζωδίου της ακμής πιέζονται ιδιαίτερα από τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις του εμπεριεχόμενου ζωδίου να εκφράσει τις ποιότητές του με τρόπο εσωστρεφή παρά εξωστρεφή. Αυτή η εσωστρεφής έκφραση εντείνει τις ζωδιακές ποιότητες, που εκδηλώνονται ως ατομικά μαθήματα και προκλήσεις με σκοπό την εξέλιξη της φύσης τους.

Όταν ένας οίκος εμπεριέχεται σε ένα ζώδιο, οι τομείς της ζωής που σημειοδοτούνται από τον συγκεκριμένο οίκο και ο επόμενος οίκος (δηλ. το ζώδιο της ακμής του) θα συνδεθούν μεταξύ τους ως τρόποι έκφρασης του γενικού χαρακτήρα του ζωδίου το οποίο θα αυξήσει την επίδρασή του στη ζωή του ατόμου.

Ερμηνεύοντας έναν οίκο

Κατά την προσπάθεια ερμηνείας ενός οίκου σε κάθε γενέθλιο χάρτη οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας την ακόλουθη διαδικασία :

Kατ’ αρχήν να έχουμε κατανοήσει τα εξής βασικά σημεία:

 • Ωροσκόπος σημειοδοτεί ζητήματα του 1ου Οίκου,
 • Το Δύον σημείο σημειοδοτεί ζητήματα του 7ου Οίκου,
 • Το Μεσουράνημα ή MC απαντά σε ζητήματα του 10ου Οίκου
 • Το ΙC, ή ναδίρ, σχετίζεται με ζητήματα του 4ου Οίκου.
 • Kυβερνήτης ή κύριος του Οίκου είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο της ακμής του οίκου. Ο πλανήτης που βρίσκεται μέσα σε κάποιο Οίκο θεωρείται ισχυρότερος του κυβερνήτη του Οίκου και κατά μία γενική έννοια έχει προτεραιότητα.

Κατά την ανάπτυξη της κρίσης μας σχετικά με ζητήματα καθενός από αυτούς τους 4 γωνιακούς οίκους, οι ακμές τους θα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με το ζώδιό τους και τις όψεις (με σημαντικότερη τη σύνοδο), σε συνδυασμό με το ζώδιο, την οικοθεσία και τις όψεις που σχηματίζει ο κυβερνήτης της.

Αναλυτικότερα εξετάζουμε :

 1. Τις γενικές σημασίες του οίκου, που αντιστοιχούν στις γενικές αρχές που διέπουν όλους τους γενέθλιους χάρτες.
 2. Την επιρροή του ζωδίου της ακμής όπως την διαμορφώνει και φιλτράρει τον χαρακτήρα της.
 3. Τη θέση κατά ζώδιο του κυβερνήτη (δηλ. το ζώδιο του κυβερνήτη της ακμής ) του οίκου, ως πρόσθετη περιγραφή του τρόπου εκδήλωσης (ζώδιο) και του τομέα της ατομικής ζωής (οίκος) τον οποίο εξουσιάζει.
 4. Κάθε αμοιβαία υποδοχή, ανάμεσα στον υπό εξέταση οίκο και τον οίκο που κατοικείται από τον κυβερνήτη, καθώς θα προσεγγίσουμε περισσότερο τις αρχές των δύο εμπλεκόμενων οίκων
 5. Κάθε όψη που σχηματίζει ο κυβερνήτης του οίκου με τον Ωροσκόπο, διότι επαυξάνει ή εξασθενεί την επιρροή του οίκου.
 6. Τη σημειοδοσία κάθε πλανήτη τοποθετημένου στον οίκο αυτό, επειδή λειτουργεί στους τομείς της ζωής που αντιπροσωπεύονται από τον οίκο, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πλανητών, όπως διαμορφώνεται από τα ζώδια τους (τα οποία ίσως να μην ταυτίζονται με το ζώδιο της ακμής του οίκου που κυβερνά τον οίκο συνολικά), τις όψεις που δέχονται από άλλα σημεία του χάρτη και την κατάσταση των κυβερνητών τους στο χάρτη.
 7. Την σχέση όλων όσων σημειοδοτούνται από τον οίκο με το γενικό πλαίσιο της ζωής, όπως αποκαλύπτουν τα υπολειπόμενα σημεία του χάρτη.

Πηγή: Αστρολογία για όλους

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s